Posebni pogoji za uporabo Storitve A1 Klub in Spletne strani A1 Klub

 1. Opredelitve

 

A1 Slovenija je družba A1 Slovenija, telekomunikacijske storitve, d. d. s sedežem na naslovu Šmartinska c. 134b, Ljubljana.

Si.klub je družba Si.klub d.o.o., s sedežem na naslovu Klek 17, 1420 Trbovlje, ki v imenu in za račun A1 Slovenija upravlja s Spletno stran A1 Klub in izvaja Storitev A1 Klub.

2mobile je družba 2mobile d.o.o., s sedežem na naslovu Glinškova ploščad 18, 1000 Ljubljana, ki v imenu in za račun Si.klub d.o.o. izvaja tehnično storitev pošiljanja SMS sporočil, ki zagotavljajo prijavo/odjavo in predstavljajo podlago za obračunavanje Mesečne članarine za storitev A1klub.si.

Uporabnik je uporabnik Spletne strani A1 Klub in/ali Storitve A1 Klub.

Ponudnik je ponudnik Izdelkov in/ali Kuponov na Spletni strani A1 Klub oz. v okviru Storitve A1 Klub.

Spletna stran A1 Klub je spletna stran www.a1klub.si, preko katere Si.klub v imenu in za račun A1 Slovenija zagotavlja Storitev A1 Klub.

Storitev A1 Klub je storitev A1 Slovenija v okviru programa lojalnosti A1 Slovenija, preko katere A1 Slovenija Uporabnikom ponuja nakup Izdelkov in/ali koriščenje Kuponov, ki Uporabnikom zagotavljajo Ugodnosti. Uporabniki z nakupom Izdelkov pridobijo določen Dobropis, ki ga pod določenimi pogoji lahko Uporabniki , ki so hkrati naročniki mobilnih storitev A1 Slovenija, koristijo pri plačilu lastnih računov za elektronske komunikacijske storitve A1 Slovenija na številki (MSISDN), ki jo Uporabnik določi v Uporabniškem računu za A1 Klub. Dobropisi pri mesečnih računih se odštevajo avtomatično (opravljeno v naslednjem mesecu od opravljenega nakupa). Uporabnikom drugih mobilnih operaterjev, blagovne znamke bob, A1 SIMPL storitev A1 (A1 SIMPL, A1 SIMPL na račun) in uporabnikom širokopasovnih storitev A1 Slovenija, se Dobropisi, pridobljeni z nakupi Izdelkov, zbirajo v njihovi A1 denarnici. Unovčitev Dobropisa v A1 denarnici je možna najkasneje do zaključka koledarskega leta, v katerem je bil opravljen nakup izdelka in le pod pogojem, da Uporabniki postanejo hkrati tudi naročniki mobilnih storitev A1 Slovenija. V nasprotnem primeru se dobropis, s prvim dnem naslednjega koledarskega leta, izbriše. Uporabniki drugih mobilnih operaterjev, blagovne znamke bob, A1 SIMPL storitev A1 (A1 SIMPL, A1 SIMPL na račun) in uporabniki širokopasovnih storitev A1 Slovenija, ne morejo zahtevati izplačila denarnega zneska v višini dobropisa ali npr. dodatnega popusta v višini dobropisa pri nakupu Izdelkov in podobno. Pogoj za uporabo Storitve A1 Klub (ne pa tudi za samo pregledovanje ponudbe) je potrjena registracija Uporabnika na Spletni strani A1 Klub in plačilo zneska Mesečne članarine.

Splošni pogoji so A1 Slovenija Splošni pogoji za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev za potrošnike in Splošni pogoji za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev za pravne osebe in samostojne podjetnike , okviru katerih oziroma v skladu s katerimi A1 Slovenija izvaja vse storitve.

Posebni pogoji so ti Posebni pogoji za uporabo Spletne strani A1 Klub in Storitve A1 Klub, ki določajo pravice in obveznosti A1 Slovenija, Si.kluba, Uporabnikov in Ponudnikov v zvezi z uporabo Spletne strani A1 Klub in Storitve A1 Klub, kakor tudi pogoje, omejitve in način uporabe Spletne strani A1 Klub in Storitve A1 Klub.

Navodila so navodila, ki jih A1 Slovenija in/ali Si.klub lahko izdata za uporabo Spletne strani A1 Klub in/ali Storitve A1 Klub. Navodila dopolnjujejo te Posebne pogoje.

Ponudnikovi pogoji so pogoji, v skladu s katerimi Ponudnik Uporabnikom zagotavlja svoje Izdelke in/ali Kupone, za katere je na Spletni strani A1 Klub oz. v okviru Storitve A1 Klub ponudil Ugodnost.

Ugodnost je ponudba Izdelkov in/ali Kuponov posameznega Ponudnika po ugodni ceni, ki je objavljena na Spletni strani A1 Klub in jo Uporabnik pridobi z nakupom Izdelka oz. koriščenjem Kupona.

Dobropis je ugodnost, katero Uporabniki prejmejo ob nakupu Izdelkov in ga lahko Uporabniki, ki so hkrati naročniki mobilnih storitev A1 Slovenija, koristijo pri plačilu lastnih računov za elektronske komunikacijske storitve A1 Slovenija na številki (MSIDN), ki jo Uporabnik določi v Uporabniškem računu za A1 Klub. Dobropisi pri mesečnih računih se odštevajo avtomatično (opravljeno v naslednjem mesecu od opravljenega nakupa). Vsakokratno vrednost Dobropisa določi A1 Slovenija in je označena ob posameznem Izdelku na Spletni strani A1 Klub. Prenos ugodnosti na druge Uporabniške račune, ustvarjene ob registraciji na spletni strani A1 Klub, ni mogoč. V primeru prehoda Uporabnika iz naročniškega na predplačniško razmerje ali trajne prekinitve naročniškega razmerja telekomunikacijskih storitev A1 Slovenija, izplačilo celotnega ali delnega zneska dobropisa na TRR uporabnika ni mogoče.

Kupon je koda, ki jo lahko Uporabnik pridobi na Spletni strani A1 Klub in z njo pridobi Ugodnost, katero lahko izkoristi neposredno pri ponudniku storitev.

Izdelek je vsak izdelek ali storitev, katerega lahko Uporabnik kupi na Spletni strani A1 Klub in z nakupom pridobi Ugodnost in pravico do Dobropisa.

Mesečna članarina je znesek, ki ga Uporabnik plača mesečno in s plačilom prosto dostopa do vseh Ugodnosti na spletni strani A1 Klub. Naročniki telekomunikacijskih storitev A1 Slovenija plačajo mesečno članarino na položnici za telekomunikacijske storitve operaterja A1 Slovenija. V primeru, da gre za uporabnika telekomunikacijskih storitev drugega ponudnika, se znesek članarine obračunava mesečno na položnici za telekomunikacijske storitve navedenega operaterja oziroma na drug način v skladu z vsakokratno odločitvijo A1 Slovenija. V primeru predplačniškega uporabnika A1 Slovenija se vrednost na predplačniškem računu mesečno sorazmerno zniža za znesek članarine.

A1 denarnica je račun posameznega Uporabnika, na katerega se evidentira Dobropis, ki ga Uporabnik pridobi z nakupom Izdelka in ga Uporabnik, ki je hkrati naročnik mobilnih storitev A1 Slovenija, koristi pri plačilu lastnih računov za telekomunikacijske storitve A1 Slovenija. A1 Slovenija si pridržuje pravico do obdelave Dobropisov in ponastavitve stanja v A1 denarnici do najkasneje 5. delovnega dne v mesecu. Dobropisi se pri mesečnih računih se odštevajo avtomatično (opravljeno v naslednjem mesecu od opravljenega nakupa), na podlagi predhodne obdelave in vnosa podatkov v sistem za obračunavanje s strani A1 Slovenija, za kar se A1 Slovenija zavezuje, da bo to opravil najkasneje do 5 delovnega dne v mesecu. A1 denarnica je vezana na Uporabniški račun posameznega Uporabnika. Za koriščenje Dobropisa mora biti Uporabniški račun Uporabnika povezan s telefonsko številko Uporabnika v bazi uporabniških računov A1 Slovenija za A1 Klub, kar Uporabnik naredi tako, da svojo telefonsko številko ob registraciji potrdi z SMS sporočilom. V kolikor Uporabnik hkrati ni tudi naročnik A1 Slovenija, gre za A1 uporabnika SIMPL storitev A1 (A1 SIMPL, A1 SIMPL na račun), blagovne znamke bob ali širokopasovnih storitev A1 Slovenija, dobropise nemoteno prejema v svojo A1 denarnico, izkoristi pa jih lahko le pod pogojem, da postane naročnik mobilnih storitev A1 Slovenija. Unovčitev Dobropisa v A1 denarnici je možna najkasneje do zaključka koledarskega leta, v katerem je bil opravljen nakup izdelka. V nasprotnem primeru se dobropis, s prvim dnem naslednjega koledarskega leta, izbriše. Uporabniki drugih mobilnih operaterjev, blagovne znamke bob, SIMPL storitev A1 (A1 SIMPL, A1 SIMPL na račun) in uporabniki širokopasovnih storitev A1 Slovenija, ne morejo zahtevati izplačila denarnega zneska v višini dobropisa ali npr. dodatnega popusta v višini dobropisa pri nakupu Izdelkov in podobno.

»Uporabniški račun« je račun, katerega Uporabnik ustvari ob registraciji na Spletni strani A1 Klub. Uporabniški račun Uporabnika je povezan s telefonsko številko Uporabnika v bazi uporabniških računov A1 Slovenija za A1 Klub, kar Uporabnik naredi tako, da svojo telefonsko številko ob registraciji potrdi z SMS sporočilom.

Vsebine so vsi podatki, informacije, gradiva in druge vsebine, objavljene na Spletni strani A1 Klub, kar med drugim vključuje tudi besedila, slike, fotografije, glasbo, video vsebine, programsko opremo, zvočne vsebine, grafiko, blagovne in storitvene znamke ter drugo.

Registracija je postopek registracije na Spletni strani A1 Klub in je namenjen preverjanju identitete Uporabnika, in je pogoj za uporabo Storitev A1 Klub. Ob registraciji Uporabnik izbere uporabniško ime in geslo ter ju poveže s svojo mobilno telefonsko številko v bazi uporabniških računov A1 Slovenija za A1 Klub, kar naredi tako, da svojo mobilno telefonsko številko ob registraciji potrdi z SMS sporočilom. Uporabnik mora v postopku Registracije vpisati vse zahtevane podatke in potrditi, da se strinja s Splošnimi in Posebnimi pogoji in Navodili ter specifičnimi pogoji. V kolikor Uporabnik ob registraciji ne potrdi svoje mobilne telefonske številke s SMS sporočilom, se tovrsten Uporabnik beleži kot Neaktiven Registriran Uporabnik.

 1. Splošno

 

A1 Slovenija samostojno odloča o ponudbi Ugodnosti ter samostojno določa pogoje izvajanja Storitve A1 Klub ter vse v zvezi s Spletno stranjo A1 Klub. Pogoje za koriščenje Kuponov ter pogoje zagotavljanja Izdelkov določa Ponudnik.

Vse pravice in obveznosti A1 Slovenija, določene v teh Posebnih pogojih, lahko A1 Slovenija, po svoji presoji, izvaja samostojno ali pa jih v njegovem imenu in za njegov račun izvaja Si.klub oziroma drug podizvajalec, ki ga določi A1 Slovenija.

Pred uporabo Storitve A1 Klub in Spletne strani A1 Klub mora Uporabnik pazljivo prebrati te Posebne pogoje, Splošne pogoje in Navodila ter morebitne specifične pogoje. Uporabnikova potrditev teh Posebnih pogojev je pogoj za uporabo Storitve A1 Klub in Spletne strani A1 Klub. Uporabnika, ki se s Posebnimi pogoji, Splošnimi pogoji in Navodili ne strinja, prosimo, da ne uporablja Storitve A1 Klub in Spletne strani A1 Klub. Šteje se, da Uporabnik s tem, ko uporablja Storitev A1 Klub in/ali Spletno stran A1 Klub, soglaša s Splošnimi pogoji, temi Posebnimi pogoji, Navodili in vsemi ostalimi pogoji Storitve A1 Klub in Spletne strani A1 Klub ter s pogoji, ki veljajo za posamezne Izdelke oziroma Kupone.

 

 1. Registracija in Mesečna članarina

 

Neregistriran Uporabnik je tisti Uporabnik, ki obišče Spletno stran A1 Klub in se ne registrira. Na voljo so mu zgolj posamezne Vsebine, ne more pa uporabljati tistih Storitev oz. pregledovati tistih vsebin, za katere tako določi A1 Slovenija. Prav tako neregistriran uporabnik ne more koristiti Ugodnosti.

Registriran Uporabnik je tisti Uporabnik, ki se registrira za uporabo Storitev A1 Klub na Spletni strani A1 Klub. Uporabnik mora v postopku Registracije, ki je pogoj za dostop do nekaterih Vsebin oz. uporabo Storitev A1 Klub, vpisati vse zahtevane podatke in potrditi, da se strinja s Splošnimi in Posebnimi pogoji in Navodili ter specifičnimi pogoji. Uporabnik je dolžan zagotoviti resnične podatke. V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih, neresničnih podatkov ali iz drugih razlogov, ima A1 Slovenija pravico zavrniti Registracijo.

Aktiven Registriran Uporabnik je tisti uporabnik, ki se registrira za uporabno Storitev A1 Klub na Spletni strani A1 Klub in ob registraciji Uporabnik izbere uporabniško ime in geslo ter ju poveže s svojo mobilno telefonsko številko v bazi uporabniških računov A1 Slovenija za A1 Klub, kar naredi tako, da svojo mobilno telefonsko številko ob registraciji potrdi z SMS sporočilom.

Neaktiven Registriran Uporabnik je tisti uporabnik, ki se registrira za uporabno Storitev A1 Klub na Spletni strani A1 Klub in ob registraciji Uporabnik izbere uporabniško ime in geslo ter ju poveže s svojo mobilno telefonsko številko v bazi uporabniških računov A1 Slovenija za A1 Klub, vendar svoje mobilne telefonske številke ob registraciji ne potrdi z SMS sporočilom.

A1 Slovenija sme posameznemu Uporabniku brez opozorila blokirati možnost Registracije, izbrisati vse njegove vsebine in mu ukiniti Uporabniški račun, če ima Uporabnik nespodobno ali neprimerno uporabniško ime in v drugih utemeljenih primerih v skladu s prosto presojo A1 Slovenija.

Z Registracijo se Uporabnik strinja, da bo za uporabo spletne strani A1 Klub in Storitev, ki mu jih omogoča Registracija, A1 Slovenija plačeval Mesečno članarino v višini določeni v vsakokratnem ceniku A1 Slovenija. A1 Slovenija bo mesečno članarino zaračunaval za obdobje 30 dni oz. koledarski mesec, pri čemer se obračunavanje prične po preteku promocijskega obdobja, ki začne teči od dneva registracije Uporabnika v Storitev A1 Klub, in dolžino katerega vsakokrat določi A1 Slovenija. Uporabnik bo o poteku promocijskega obdobja ustrezno obveščen. V primeru podane zahteve za prenehanje registracije s strani Uporabnika, odpoved prične veljati s potekom meseca, v katerem je bila podana odpoved. Mesečna članarina za uporabo Storitev A1 Klub se obračuna za celoten koledarski mesec.

Uporabniki telekomunikacijskih storitev A1 Slovenija plačajo Mesečno članarino na položnici za telekomunikacijske storitve operaterja A1 Slovenija. V primeru, da gre za uporabnika telekomunikacijskih storitve storitev drugega ponudnika ali uporabnika blagovne znamke bob, se Mesečna članarina obračunava mesečno na položnici za telekomunikacijske storitve navedenega operaterja oziroma na drug način v skladu z vsakokratno odločitvijo A1 Slovenija. V primeru predplačniškega uporabnika A1 Slovenija se vrednost na predplačniškem računu mesečno sorazmerno zniža za znesek Mesečne članarine.

V primeru neplačila Mesečne članarine veljajo obstoječi postopki izterjave skladno s splošnimi pogoji poslovanja družbe A1 Slovenija. Prav tako lahko A1 Slovenija v primeru neplačila Mesečne članarine, Registracijo ukine s prvim dnem zamude. V primeru nezadostnega dobroimetja na predplačniškem računu Uporabnikov, se plačilo Mesečne članarine ne izvrši, s tem pa Uporabnik izgubi možnost koriščenja Ugodnosti.

 

 

 

 1. Storitev A1 Klub

 

Storitev A1 Klub se izvaja preko Spletne strani A1 Klub, na kateri je objavljena ponudba Ugodnosti. Vsaka ponudba Ugodnosti traja omejen čas, ki ga določi A1 Slovenija v dogovoru s Ponudnikom oz. do razprodaje zalog in je jasno označen ob Izdelku oziroma Kuponu na Spletni strani A1 Klub.

 

  1. Ugodnosti

 

Cene in drugi pogoji Ugodnosti so predstavljene kot akcijske cene oz. posebni pogoji, kot jih določi Ponudnik. Ponudnik zagotovi popust na Kupon oz. znižano ceno za Izdelek glede na redno ceno storitve oz. izdelka kot ju ponuja po svojem uradnem ceniku. Posamezno Ugodnost je na Spletni strani A1 Klub mogoče kupiti / izkoristiti v časovnem obdobju, navedenem pri posamezni Ugodnosti oz. do razprodaje zalog, kar je prej. A1 Slovenija dnevno ponudbo pripravi skladno z dogovorom s Ponudnikom ter glede na podatke, kot mu jih posreduje Ponudnik. Fotografije ali slike Ugodnosti in drugih Vsebin so zgolj simbolične.

 

  1. Načini plačila

 

Nakup preko Spletne strani A1 Klub je varen in udoben. Ne glede na izbrani način plačila, mora Uporabnik poskrbeti in preveriti, da so vneseni podatki pravilni, vse z namenom, da bo nakup Izdelka ter kasnejša dostava Izdelka pri Ponudniku potekalo brezhibno.

Na Spletni strani A1 Klub so mogoči naslednji načini plačila:

 • Plačilo preko spletnega plačilnega naloga – UPN, to je z nakazilom na račun Si.klub po predračunu oziroma plačilnemu nalogu: Po kliku na gumb "Kupi izdelek", Uporabnik izbere opcijo "Nakazilo na TRR". Vnese zahtevane podatke in v rubriko ˝Moji nakupi˝ ali preko e-pošte prejme spletni predračun v obliki plačilnega naloga. Plačilo Uporabnik izvede preko svojega elektronskega bančnega računa (npr. Klik, Bank@Net, itd.) ali ga natisne in plača na plačilnih mestih, ki to omogočajo.

 • Plačilo s plačilnimi karticami Eurocard / Mastercard, Maestro, Visa, American Express: S klikom na "Kupi izdelek" Uporabnik izbere opcijo "Nakup s plačilno kartico". Uporabnik izbere vrsto plačilne kartice, vnese zahtevane podatke in opravi plačilo. V rubriko ˝Moji nakupi˝ nemudoma prejme potrdilo o nakupu Izdelka.

 • Plačilo po povzetju

 • Plačilo preko Monete se Uporabniku ponudi ob nakupu vseh Izdelkov, pri katerih vrednost kupnine ne presega zneska 50,00 EUR z DDV.

Uporabnik, ki opravi nakup Izdelka v kategoriji »Dobropis« prejme v A1 denarnico Dobropis v višini, ki jo kot določen del plačane kupnine pri vsakokratnem Izdelku na Spletni strani A1 Klub določi A1 Slovenija. V primeru težav s plačili se Uporabniki lahko obrnejo na administrativni oddelek info@A1klub.si ali info telefon: 040 340 034.

 

 

  1. Posebnosti in izjeme pri načinih plačila

 

Načini plačila, kot so opredeljeni v točki IV./2. veljajo za vse Ugodnosti, če za posamezno Ugodnost ni določeno drugače v rubriki "Podrobnosti o ponudbi".

A1 Slovenija si pridržuje pravico, da pri posameznih Ugodnostih poljubno omeji načine plačila oz. za plačilo določi druge pogoje. Prav tako lahko A1 Slovenija način plačila določi tako, da Uporabnik Izdelek delno plača na račun Si.klub d.o.o. in delno na račun Ponudnika. Morebitne omejitve oz. drugi pogoji glede načina plačila bodo za posamezno Ugodnost določeni v rubriki "Podrobnosti o ponudbi".

Naročila in podatki o kupljenih Izdelkih oz. koriščenih Kuponih so v elektronski obliki shranjeni pri A1 Slovenija in so Uporabniku v vsakem trenutku dostopni v njegovem uporabniškem profilu (Moj profil).

 

  1. Cene oziroma vrednosti

 

Cena Izdelka oziroma vrednost Kupona je določena v skladu s pisnim dogovorom s Ponudnikom. Za ceno Izdelka oziroma vrednost Kupona jamči Ponudnik v skladu z njegovim veljavnim cenikom, v katerem so transparentno navedene redne cene Izdelkov in/ali vrednosti Kuponov. Vse cene vsebujejo DDV po veljavni davčni stopnji.

Si.klub d.o.o. je odgovoren za morebitne napake ali odstopanja od objavljenih cen oziroma vrednosti Kuponov. V primeru morebitnih napačnih podatkov glede Ponudnika in/ali napak pri določitvi cene Izdelkov oziroma vrednosti Kuponov in/ali drugih napak oz. odstopanj v zvezi z Ugodnostjo si bo A1 Slovenija v dogovoru s Ponudnikom prizadeval za čim prejšnjo odpravo napake oz. razrešitev drugega odstopanja v zvezi z Ugodnostjo

Cena velja za posamezen Izdelek v času trajanja Ugodnosti oz. v času trajanja objave Ugodnosti na Spletni strani A1 Klub. Po izteku časa trajanja Ugodnosti oz. po umiku objave Ugodnosti, postane Ugodnost neveljavna in nakupa Izdelka oz. prevzema Kupona za tako Ugodnost ni več mogoče opraviti.

Cene veljajo za načine plačila kot so določeni v točki IV./2. in IV./3. ter za objavljene pogoje nakupa Ugodnosti. Cena Izdelka oziroma vrednost Kupona, objavljena na Spletni strani A1 Klub, je enotna in velja za vse Uporabnike enako.

 

  1. Postopek nakupa

 

Za nakupovanje na Spletni strani A1 Klub je potrebna potrjena Registracija. Uporabniško ime in geslo Uporabnika nedvoumno določata in ga povezujeta z registriranimi podatki. Z Registracijo Uporabnik pridobi pravico do nakupa Izdelkov ali koriščenja Kuponov. Za nakup Izdelka ali koriščenje Kupona je potrebna predhodna Registracija Uporabnika, ki zagotavlja varnost Uporabniku, kakor tudi A1 Slovenija. . V primeru, da Uporabnik pri postopku registracije ne potrdi svoje mobilne telefonske številke s SMS sporočilom (Neaktivni registrirani uporabnik), nakupovanje na Spletni strani A1 Klub in koriščenje ugodnosti ni omogočeno.

Uporabnik izbere Ugodnost in s klikom na »Kupi izdelek« prične postopek nakupa ter izbere željen način plačila.

V primeru uspešnega nakupa Izdelka, uporabnik na elektronski naslov, katerega je navedel ob Registraciji na Spletni strani A1 Klub, prejme potrdilo o uspešnem nakupu Izdelka, skupaj z računom za kupljeni Izdelek. S prejetim potrdilom o uspešnem nakupu uporabnik prevzame kupljen Izdelek neposredno pri Ponudniku.

S plačilom Mesečne članarine je Uporabnik upravičen tudi do ponudbe Kuponov, do katerih dostopa neposredno na Spletni strani A1 Klub. Uporabnik si lahko Kupon pošlje preko MMS sporočila na svoj mobilni telefon ali na elektronski naslov, katerega je navedel ob registraciji na Spletni strani A1 Klub. Ugodnost, ki izhaja iz Kupona uporabnik izkoristi neposredno pri Ponudniku storitve.

Vsaka Ugodnost ima lahko določene posebne pogoje glede količine, trajanja, načina plačila, pogojev in rokov koriščenja Kupona ter podobnega. Pogoji koriščenja Kupona so za posamezno Ugodnost navedeni v rubriki Dodatni pogoji. Z nakupom Kupona Uporabnik soglaša z navedenimi pogoji ter jih je dolžan pri koriščenju Kupona upoštevati.

A1 Slovenija ne prevzema nobene odgovornosti za primer motenj, napak ali drugih nepravilnosti pri objavi posamezne Ugodnosti. A1 Slovenija si bo v takem primeru prizadeval čas objave Ugodnosti podaljšati oz. Ugodnost ponovno objaviti, vse v skladu s svojo presojo.

 

  1. Varnost kupovanja s plačilnimi karticami preko Spletne strani A1 Klub

 

Pri plačilu s plačilno kartico preko Spletne strani A1 Klub so zagotovljena ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov ter plačil.

Za varne avtorizacije in transakcije s plačilnimi karticami skrbi sistem Activa Banke Koper Intesa Sanpaolo. Avtorizacije kreditnih kartic se vršijo v realnem času s takojšnjim preverjanjem podatkov pri bankah. A1 Slovenija in Izvajalec nimata vpogleda oz. dostopa do podatkov o plačilnih karticah.

V okviru Storitve A1 Klub mladoletne osebe brez izrecnega dovoljenja staršev ali skrbnikov ne morejo izvesti Registracije in/ali nakupa oz. plačila. Spletna stran A1 Klub v okviru svoje ponudbe ne omogoča prostega dostopa do Izdelkov in Kuponov, ki so škodljive za mladoletne osebe.

A1 Slovenija lahko onemogoči plačilo s plačilno kartico, če sumi, da kartico uporablja mladoletna oseba brez soglasja staršev ali skrbnikov ali v primeru suma na druge zlorabe. Če A1 Slovenija v času nakupa Izdelka ni mogel preveriti identitete plačnika in se kasneje izkaže, da je bila plačnik mladoletna oseba s plačilno kartico staršev ali skrbnikov, A1 Slovenija za morebitne posledice ne odgovarja in ni dolžan povrniti plačanega zneska. Za ravnanje s plačilno kartico je odgovoren izključno imetnik kartice. Smiselno enako velja tudi v primeru drugih zlorab plačilnih kartic.

 

 1. A1 denarnica

 

A1 denarnica je navidezni elektronski račun posameznega Uporabnika, ki se aktivira hkrati z Registracijo na Storitev A1 Klub. Z nakupom Izdelka se Uporabniku povrne Dobropis v A1 denarnico in sicer v višini ki jo vsakokrat določi A1 Slovenija (le ta je tudi lahko enaka 0 EUR) in je vsakokrat objavljena ob Izdelku nas Spletni strani A1 Klub. Točen znesek Dobropisa je vedno prikazan v opisu Ugodnosti poleg cene izdelka. V primeru, da Uporabnik izbere Kupon, ne prejme Dobropisa v A1 denarnico, prav tako tudi ne plača kupnine za izbrani Kupon. Uporabnik izbrani Kupon in prejeto Ugodnost lahko izkoristi neposredno pri Ponudniku s predložitvijo Kupona. Znesek Dobropisa v A1 denarnici Uporabnik, ki je hkrati naročnik mobilnih storitev A1 Slovenija, koristi pri plačilu lastnih računov za telekomunikacijske storitve A1 Slovenija (Uporabniku se za znesek Dobropisa zniža mesečni račun za telekomunikacijske storitve A1 Slovenija). Dobropisi pri mesečnih računih se odštevajo avtomatično (opravljeno v naslednjem mesecu od opravljenega nakupa), Za koriščenje Dobropisa mora biti Uporabniški račun Uporabnika povezan s telefonsko številko Uporabnika v Uporabniških računov A1 Slovenija za A1 Klub, kar Uporabnik naredi tako, da svojo telefonsko številko ob registraciji potrdi z SMS sporočilom. V primeru prehoda Uporabnika iz naročniškega na predplačniško razmerje ali trajne prekinitve naročniškega razmerja telekomunikacijskih storitev A1 Slovenija, izplačilo celotnega ali delnega zneska dobropisa na TRR uporabnika ni mogoče. Uporabniki drugih mobilnih operaterjev, blagovne znamke bob, A1 SIMPL storitev A1 (A1 SIMPL, A1 SIMPL na račun) in širokopasovnih storitev A1 Slovenija nimajo možnosti koriščenja Dobropisa, ki jih ponuja Storitev A1 Klub oz. so do njega upravičeni le v primeru sklenitve naročniškega razmerja za mobilne storitve pri operaterju A1 Slovenija. Unovčitev Dobropisa v A1 denarnici je možna najkasneje do zaključka koledarskega leta, v katerem je bil opravljen nakup Izdelka. V nasprotnem primeru se dobropis, s prvim dnem naslednjega koledarskega leta, izbriše. Uporabniki drugih mobilnih operaterjev, blagovne znamke bob, A1 SIMPL storitev A1 (A1 SIMPL, A1 SIMPL na račun) in širokopasovnih storitev A1 Slovenija, ne morejo zahtevati izplačila denarnega zneska v višini dobropisa ali npr. dodatnega popusta v višini dobropisa pri nakupu Izdelkov in podobno.

 

 1. Pridobivanje, obdelava in varovanje osebnih podatkov

 

Z osebnimi podatki Uporabnikov upravlja A1 Slovenija, ki se zavezuje, da bo pridobljene osebne podatke Uporabnikov obdeloval in varoval v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov in drugo veljavno zakonodajo.

Uporabniki izrecno soglašajo, da A1 Slovenija za namen izvajanja Storitve A1 Klub zbira in obdeluje vse osebne podatke, ki jih vnesejo na Spletni strani A1 Klub, ter podatke o zgodovini posameznemu Uporabniku prodanih Izdelkov oziroma s strani posameznega Uporabnika koriščenih Kuponov ter o zgodovini koriščenja Dobropisov iz A1 denarnice. Zgodovino podatkov bo A1 Slovenija spremljal najmanj za obdobje izvajanja Storitve A1 Klub in sicer za namen spremljanje nakupnega obnašanja in priprave individualizirane ponudbe za posameznega Uporabnika.

Uporabniki izrecno soglašajo, da A1 Slovenija naslednje osebne podatke o Uporabnikih: ime in priimek kupca, šifra nakupa posreduje vsakokratnemu Ponudniku storitev ali produktov, ki zagotavljajo Izdelke oziroma Kupone, ki jih je kupil oziroma koristil posamezni Uporabnik in sicer z namenom zagotavljanja Izdelkov oziroma Kuponov v skladu z nakupom, ki ga je izvedel Uporabnik.

Uporabniki A1 Slovenija kot upravljavcu dovoljujejo, da v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov, vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko zbranih osebnih podatkov. A1 Slovenija lahko obdeluje zbrane osebne podatke za namene vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih, dogodkih in ugodnostih, ter za pošiljanje drugega oglasnega gradiva. Za namene kontaktiranja Uporabnik dovoljuje uporabo različnih komunikacijskih kanalov, kot npr. telefon, osebna pošta, elektronska pošta ali druga obvestila v aplikacijah na spletni strani.

Uporabnik lahko od A1 Slovenija kadarkoli zahteva prenehanje pošiljanja oglasnega gradiva, in sicer na telefonsko številko 040 43 00 43 ali elektronski naslov info@A1klub.si.

Za pridobivanje, obdelavo, hrambo, varovanje in ostale pravice s področja varstva osebnih podatkov se dodatno uporabljajo določbe Splošnih pogojev, ki urejajo to področje.

  1. Obdelovanje podatkov za namene izpolnjevanja zakonskih in pogodbenih obveznosti

 

A1 Slovenija za namen izvajanja Storitve A1 Klub zbira in obdeluje vse osebne podatke, ki jih Uporabniki vnesejo na Spletni strani A1 Klub oz. Mobilni aplikaciji A1 Klub, ter podatke o zgodovini prodanih Izdelkov in/ali Storitev oz. s strani posameznega Uporabnika koriščenih Kuponov ter o zgodovini koriščenja Dobropisov iz A1 Denarnice.

 

 

A1 Slovenija obdeluje o Uporabnikih naslednje vrste osebnih podatkov:

Podatki, ki jih mora posameznik vpisati v registracijski obrazec:

 • ime in priimek,

 • mobilna telefonska številka (MSISDN),

 • elektronski naslov (podatek je hkrati uporabniško ime Uporabnika)

 • geslo uporabnika,

 

Dodatni podatki, ki se kreirajo v okviru registracijskega procesa:

 

 • datum in ura registracije v A1 Klub,

 

Dodatni podatki, ki nastanejo ob nakupu posameznega Izdelka in/ali Storitve oz. koriščenju Kupona:

 

 • datum in ura nakupa,

 • enoznačna oznaka Izdelka in/ali Storitve oz. Kupona,

 • kategorija in regija ponudbe,

 • število Izdelkov in/ali Storitev oz. Kuponov,

 • vrednost Izdelkov in/ali Storitev oz. Kuponov,

 • vrednost dobropisa (cash back),

 • način plačila in morebitni drugi podatki potrebni za izvedbo plačila.

 

Podatki, ki jih posameznik vpiše v registracijski obrazec so potrebni za uspešno registracijo na Spletni strani A1 Klub. Če posameznik posameznega obveznega podatka ne želi posredovati, se ne more registrirati na Spletni strani A1 Klub ter uporabljati tistih storitev in pregledovati tistih vsebin, za katere tako določi A1 Slovenija. Podatki o nakupu se obdelujejo z namenom koriščenja Storitev A1 Klub. Prav tako lahko posamezniki v postopku registracije posredujejo A1 Slovenija tudi naslednje vrste osebnih podatkov, ki za registracijo niso obvezni:

 

 • datum rojstva

 • spol

 • naslov stalnega bivališča,

 • hišna številka,

 • poštna številka,

 • pošta,

 • mobilni operater Uporabnika.

Zgoraj navedeni osebni podatki in morebitni drugi podatki, ki jih posreduje Uporabnik se lahko v anonimizirani obliki uporabljajo tudi za namene vzorčenja in statistične obdelave podatkov, za raziskave trga, za prilagajanje ponudbe in segmentacije ter za morebitne druge raziskovalne ali statistične namene.

 

Uporabnik lahko članstvo v A1 Klubu lahko kadarkoli prekine znotraj Uporabniškega računa, kjer prav tako lahko zahteva tudi izbris njegovega Uporabniškega računa. Odjava članstva v A1 Klubu je prav tako omogočena preko SMS sporočila, preko telefonske številke 040 34 00 34 ali elektronskega naslova info@A1klub.si.

 

  1. Obdelovanje osebnih podatkov na podlagi privoljenja posameznika

 

Uporabnik se lahko v procesu registracije strinja z obdelovanjem osebnih podatkov za nekatere dodatne namene, ki niso nujno potrebni za namene izpolnjevanja zakonskih in pogodbenih obveznosti, ki so opredeljene v prejšnji točki. Če posameznik svojega privoljenja ne želi dati, podjetje A1 Slovenija njegovih podatkov ne bo obdelovalo za v privoljenju opredeljene dodatne namene.

Uporabnik se lahko v registracijskemu obrazcu strinja, da lahko A1 Slovenija za namen spremljanja nakupnega obnašanja, priprave individualizirane ponudbe ter pošiljanja oglasnega gradiva ali anketiranja, zbira in obdeluje vse osebne podatke, ki jih ta vnese na Spletni strani A1 Klub, podatke o zgodovini prodanih Izdelek oziroma s strani posameznega Uporabnika koriščenih Kuponov ter o zgodovini koriščenja Dobropisov iz A1 Denarnice. Zgodovino podatkov bo A1 Slovenija lahko za posameznega uporabnika spremljal za zgoraj opredeljene namene za obdobje izvajanja Storitve A1 Klub in še 3 leta od prekinitve članstva v A1 Klubu. Kontaktni podatki o Uporabniku se lahko uporabljajo za namen obveščanja še 3 leta od prekinitve članstva v A1 Klubu.

 

Obveščanje Uporabnikov se lahko izvaja preko naslednjih kanalov:

 

 • elektronska pošta,

 • SMS sporočanje,

 • naslova bivališča ali

 • telefon.

A1 Slovenija omogoča Uporabnikom, da obveščanje preko določenega kanala kadarkoli prekličejo in v tem primeru tega kanala A1 Slovenija za obveščanje za zgoraj opredeljene namene ne bo več uporabljal. Uporabnik lahko prav tako tudi kadarkoli spremeni svoje privoljenje za obdelovanje osebnih podatkov preko svojega uporabniškega profila na Spletni strani A1 Klub oz. Mobilni aplikaciji A1 Klub ali pa preko telefonske številke 040 34 00 34 ali elektronskega naslova info@A1klub.si.

 1. Komunikacija z Uporabniki

 

Uporabnik izrecno soglaša s tem, da bo A1 Slovenija z njim stopil v stik preko sredstev komunikacije na daljavo. Uporabnik lahko od A1 Slovenija kadarkoli zahteva, da se komunikacija preneha, in sicer na telefonsko številko 040 43 00 43 ali elektronski naslov info@A1klub.si.

Oglasna elektronska sporočila bodo vsebovala naslednje sestavine:

 • jasno in nedvoumno bodo označena kot oglasna sporočila;

 • pošiljatelj bo jasno razviden;

 • različne akcije, promocije in druge tržne tehnike bodo označene kot takšne. Prav tako bodo jasno določeni pogoji udeležbe v njih;

 • jasno bo predstavljen način odjave od prejemanja oglasnih sporočil;

 • željo Uporabnika, da ne želi prejemati oglasnih sporočil, bo A1 Slovenija spoštoval.

Registriran Uporabnik soglaša, da ga bo A1 Slovenija dnevno obveščal o ponudbi preko elektronskih sporočil v skladu s konceptom Storitve A1 Klub. Dnevna sporočila bodo vsebovala naslednje sestavine:

 • jasno in nedvoumno bodo označena kot redna sporočila dnevne ponudbe Ugodnosti;

 • pošiljatelj bo jasno razviden;

 • jasno bo določena vsebina sporočila;

 • jasno bo predstavljen način odjave od prejemanja oglasnih sporočil;

 • željo Uporabnika, da ne želi prejemati oglasnih sporočil, bo A1 Slovenija spoštoval.

 1. Dostopnost podatkov o Ponudnikih

 

A1 Slovenija se zavezuje, da bo Uporabnikom zagotovil naslednje informacije o Ponudnikih:

 • podatke o Ponudniku (Firmo in sedež podjetja);

 • kontaktne podatke, ki Uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta ali telefon);

 • bistvene značilnosti izdelkov oziroma storitev;

 • pogoje dostave izdelkov ali izvršitve storitve (način, kraj in rok dostave oz. izvedbe storitev);

 • način plačila;

 • časovno veljavnost Ugodnosti;

 • pojasnilo glede postopka pritožbe, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci.


 

 1. Vprašanja Uporabnikov v zvezi z Ugodnostmi

 

Registrirani Uporabniki lahko svoja vprašanja v zvezi z Ugodnostmi naslovijo na elektronski naslov info@A1klub.si, preko uradnih strani družbenih omrežij Storitve A1. klub ali na info telefon: 040 340 034 vsak delovnik med 8. in 16. uro.

A1 Slovenija ima pravico vsebino komentarjev ali vprašanj, objavljenih na lastnih uradnih straneh družbenih omrežij uporabljati časovno neomejeno in za katerikoli namen, ki je v poslovnem interesu A1 Slovenija, vključno z objavo v oglasih ali drugih trženjskih komunikacijah. Avtor vprašanja, mnenja oz. komentarja hkrati izjavlja in zagotavlja, da je lastnik materialnih in moralnih avtorskih pravic za napisana vprašanja, mnenja in komentarje ter, da materialne pravice v zvezi z izraženim vprašanjem, mnenjem oz. komentarjem časovno, teritorialno in vsebinsko neomejeno prenaša na A1 Slovenija.

 1. Reklamacije in odstop od pogodbe

 

  1. Splošno

 

Reklamacije in druge zahtevke Uporabnikov (v nadaljevanju: Zahtevki) v zvezi s Storitvijo A1 Klub obravnava oddelek za reklamacije Izvajalca vsak delovnik med 8. in 16. uro. Zaradi zaščite podatkov se kot veljavni štejejo zgolj Zahtevki v zvezi s Storitvijo A1 Klub, ki so podani pisno na elektronski naslov info@A1klub.si. Morebitni ustni Zahtevek v zvezi s Storitvijo A1 Klub mora Uporabnik poslati tudi po elektronski pošti na naslov info@A1klub.si.

Postopek obravnave Zahtevka v zvezi s Storitvijo A1 Klub je zaupen.

 

  1. Zahtevki v zvezi z Izdelki in Kuponi v zvezi z Ugodnostmi

 

A1 Slovenija v nobenem trenutku ni lastnik izdelkov ali izvajalec storitev, ki jih v obliki Izdelkov ali Kuponov ponuja v okviru Storitve A1 Klub (v nadaljevanju: izdelki in storitve), zato tudi ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne pravne ali stvarne napake izdelkov oz. storitev, kakor tudi ne za škodo in druge posledice pomanjkljivosti izdelkov (npr. iz naslova garancije) oz. nepravilno izvedenih storitev. Zahtevke iz naslova pravnih ali stvarnih napak izdelkov oz. storitev, kakor tudi iz naslova drugih pomanjkljivosti izdelkov (npr. iz naslova garancije) oz. nepravilno izvedenih storitev ter vse druge Zahtevke, ki so v zvezi z koriščenjem Ugodnosti pri Ponudnikih, rešujejo izključno Ponudniki. A1 Slovenija za reševanje opisanih Zahtevkov v nobenem primeru ni pristojen in ima pravico vsakega Uporabnika, ki se s takim Zahtevkom obrne na A1 Slovenija, preusmeriti na pristojnega Ponudnika.

Kontaktni podatki Ponudnikov za reševanje Zahtevkov v zvezi z izdelki in storitvami so navedeni na Kuponih oz. v prejetem potrdilu o nakupu Izdelka. Uporabniki se morajo s svojimi Zahtevki v zvezi z izdelki in storitvami obrniti neposredno na Ponudnike. Če se posamezni Uporabnik z Zahtevkom v zvezi z izdelkom oz. storitvijo obrne na A1 Slovenija, ga A1 Slovenija preusmeri na Ponudnika. Ponudnik je dolžan Zahtevek Uporabnika rešiti v rokih in na način kot je to določeno z veljavnimi predpisi ter za reševanje teh Zahtevkov Uporabnikov v celoti odgovarja. Ponudniki Zahtevke Uporabnikov rešujejo skladno s svojimi postopki in veljavnimi predpisi.

 

 

  1. Odstop od pogodbe o nakupu Izdelkov

 

Uporabnik potrošnik (potrošnik je oseba, ki se kot taka obravnava v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov) ima pravico, da v 14 dneh od nakupa Izdelka pisno na e-naslov: info@A1klub.si sporoči svoj odstop od pogodbe skladno z določbo 43. č člena Zakona o varstvu potrošnikov - ZVPot (v nadaljevanju: Odstop od pogodbe). Potrošnik pri tem ni dolžan navesti razloga za svojo odločitev. 14 – dnevni rok za Odstop od pogodbe začne teči naslednji dan po nakupu Izdelka. V primeru Odstopa od pogodbe po 43 členu ZVPot bo kupnina Uporabniku potrošniku vrnjena nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh od dneva obvestila o Odstopu od pogodbe. Uporabnik potrošnik Izdelka ne sme uporabljati in mora Izdelek vrniti nepoškodovan v stanju, v katerem ga je prejel, skupaj z originalno dokumentacijo in v originalni embalaži, sicer je A1 Slovenija dolžan plačati ustrezno odškodnino.

Zaradi zaščite podatkov se kot veljaven šteje zgolj Odstop od pogodbe, ki je podan pisno na elektronski naslov info@A1klub.si, in sicer z vsebino, kot je določena v naslednjih odstavkih. Morebitni ustni Odstop od pogodbe mora Uporabnik poslati tudi po elektronski pošti na naslov info@A1klub.si.

Zahtevo za Odstop od pogodbe pošlje Uporabnik po elektronski pošti na naslov info@A1klub.si. V Zahtevi za odstop od pogodbe mora Uporabnik navesti naslednje podatke: koda Izdelka, datum nakupa Izdelka, ime in priimek, naslov, TRR na katerega naj se nakaže kupnina.

Vse morebitne Zahteve za odstop od pogodbe, ki jih A1 Slovenija prejme po roku, določenem v prvem odstavku te točke, rešujeta Uporabnik in Ponudnik kot Zahtevke v zvezi z Izdelki in Kuponi po postopku, določenem v točki IX./2..

A1 Slovenija se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniškega spora, vsaj kar zadeva sodno reševanje, njegova nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in stroški, ki nastanejo pri reševanju spora. To je tudi glavna ovira, da potrošnik ne sproži spora pred sodiščem. Zato si A1 Slovenija prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno. A1 Slovenija ne priznava nobenega izvajalca zunaj sodnega reševanja sporov.

 

 1. Izključitev odgovornosti

 

A1 Slovenija ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje Storitve A1 Klub in/ali Spletne strani A1 Klub, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko motile uporabo Storitve A1 Klub in/ali Spletne strani A1 Klub. Zaradi narave poslovanja preko svetovnega spleta so možne motnje oz. napake pri prikazih dnevnih ponudb Ugodnosti in/ali motnje oz. napake pri prikazih ali nakupu Izdelkov oz. koriščenju Kuponov.

 

 

 

 1. Splošne pravice in obveznosti Uporabnika

 

Uporabnik je dolžan uporabljati Storitev in Spletno stran A1 Klub v skladu s Splošnimi pogoji, Posebnimi pogoji, Navodili in veljavnimi predpisi ter na način in v vsebini, ki sta skladna z namenom, s katerim A1 Slovenija zagotavlja Storitev in Spletno stran A1 Klub.

V primeru kakršnekoli kršitve teh Posebnih pogojev (kot npr. zloraba Storitve in Spletne strani A1 Klub, neplačilo…) je Uporabnik - kršitelj A1 Slovenija in tretjim osebam odgovoren za vso nastalo škodo, A1 Slovenija pa ima pravico onemogočiti Uporabniku nadaljnjo uporabo Storitve in Spletne strani A1 Klub. A1 Slovenija sme nadalje Uporabniku brez opozorila blokirati možnost prijave in mu ukiniti Uporabniški račun.

Uporabnik je dolžan uporabljati Storitev in Spletno stran A1 Klub izključno v nekomercialne namene. Uporaba Storitve in Spletne strani A1 Klub za prenašanje škodljivih programov (kot npr.: virusi), kakor tudi kakršnakoli druga zloraba Storitve in Spletne strani A1 Klub je prepovedana. Uporabnik A1 Slovenija odgovarja za vso škodo, ki A1 Slovenija nastane, če Uporabnik Storitev in/ali Spletno stran A1 Klub uporablja v komercialne namene ali če Storitev in/ali Spletno stran A1 Klub uporablja za prenašanje škodljivih programov, kakor tudi, če Storitev in/ali Spletno stran A1 Klub zlorabi na kakršenkoli drug način.

Vsebine so last A1 Slovenija oz. je A1 Slovenija imetnik pravic za njihovo uporabo in razpolaganje z njimi. Uporabnik Vsebin ne sme spreminjati, kopirati, razmnoževati, ponovno objavljati ali na kakršenkoli drug način širiti brez izrecnega predhodnega dovoljenja A1 Slovenija. Uporabnik je dolžan v okviru dovoljene uporabe Vsebin ohraniti vse označbe avtorskih pravic in drugih pravic industrijske lastnine ter morebitna druga obvestila in opozorila.

Blagovne in storitvene znamke, objavljene na Spletni strani A1 Klub, so last A1 Slovenija oz. je A1 Slovenija imetnik pravic za njihovo uporabo in razpolaganje z njimi. Uporabnik blagovnih in storitvenih znamk ne sme uporabljati brez izrecnega predhodnega dovoljena A1 Slovenija.

V primeru, da Uporabnik katerokoli Vsebino (vključno z vsebino sporočil, ki jih posreduje v okviru uporabe Storitve in Spletne strani A1 Klub) oblikuje sam, vsebina ne sme biti v nasprotju z veljavnimi predpisi, nadlegujoča, grozilna, vulgarna, marketinška, komercialna in/ali kakorkoli drugače sporna (kot npr.: izražanje sovraštva, rasizma, pedofilije, nacizma, itd.). A1 Slovenija ne odgovarja za vsebine, ki jih oblikujejo Uporabniki, niti ne odgovarja za kakovost in skladnost takih Vsebin z veljavnimi predpisi. A1 Slovenija ima pravico katerekoli Vsebine, ki jih oblikujejo Uporabniki, kadarkoli umakniti ali kakorkoli drugače onemogočiti dostop do teh Vsebin, ne da bi bil dolžan od tem obvestiti ali pridobiti privolitev Uporabnika, ki je takšno Vsebino oblikoval. Uporabnik sam nosi vse stroške, povezane z uporabo Storitve in Spletne strani A1 Klub.

 

 1. Splošne pravice in obveznosti A1 Slovenija

 

A1 Slovenija lahko kadarkoli ukine ali spremeni Storitev A1 Klub in/ali Spletno stran A1 Klub in o tem obvesti Uporabnike (i) na vidnem mestu na Spletni strani A1 Klub in na spletni strani A1 Slovenija ter (ii) na vidnem mestu v svojih poslovalnicah ter (iii) s pisnim obvestilom; npr. skupaj z računom za opravljene storitve, če Uporabniki takšne račune prejemajo. A1 Slovenija pri tem ni vezan na kakršenkoli rok, v katerem bi o ukinitvi moral obvestiti Uporabnike in Uporabnikom ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi jo le-ti utrpeli zaradi ukinitve oziroma spremembe.

A1 Slovenija se po svojih najboljših močeh trudi na Spletni strani A1 Klub zagotavljati točne in aktualne Vsebine, vendar ne odgovarja za morebitno netočnost in neaktualnost objavljenih Vsebin. A1 Slovenija prav tako ne odgovarja Uporabnikom za morebitno nedosegljivost Storitve in/ali Spletne strani A1 Klub, za motnje pri dostopu A1 Klub storitev, za slabšo kakovost Storitve in/ali Spletne strani A1 Klub ter za katerokoli drugo napako na in v zvezi s Storitvijo in/ali Spletno stranjo A1 Klub Uporabniki uporabljajo vsebine na lastno odgovornost.

A1 Slovenija sme brez predhodnega opozorila prekiniti delovanje Storitve in/ali Spletne strani A1 Klub: (i) če zaradi napake, okvare, naravne ali druge nesreče ter iz drugih podobnih vzrokov tehnično ne more zagotavljati Storitve in/ali Spletne strani A1 Klub in (ii) če je to potrebno zaradi vzdrževalnih del na omrežju oz. drugi infrastrukturi oziroma (iii) iz drugih razlogov po lastni presoji A1 Slovenija.

A1 Slovenija omogoča svojim Uporabnikom uporabo storitev tretjih oseb (med drugim tudi npr. Ponudnikov) v obsegu in pod pogoji, kot jih določajo te tretje osebe. A1 Slovenija ne odgovarja za vsebino, kakovost, pogoje in skladnost (izvajanja) storitev tretjih oseb z veljavnimi predpisi.

A1 Slovenija si v okviru uporabe Storitve in/ali Spletne strani A1 Klub ter v okviru svojih tehničnih zmožnosti prizadeva zagotavljati tajnost in varnost podatkov. Za morebitne vdore v podatke Storitve in/ali Spletne strani A1 Klub A1 Slovenija ne odgovarja.

Če Uporabnik zlorabi Storitev in/ali Spletno stran A1 Klub tako, da z njihovo uporabo nedovoljeno posega v pravice tretjih, A1 Slovenija ne odgovarja tretjemu za takšno ravnanje Uporabnika, A1 Slovenija pa ima pravico onemogočiti Uporabniku nadaljnjo uporabo Storitve in Spletne strani A1 Klub. A1 Slovenija sme nadalje Uporabniku brez opozorila blokirati možnost prijave in mu ukiniti Uporabniški račun.

A1 Slovenija, njegovi zaposleni, zunanji sodelavci in poslovni partnerji v nobenem primeru niso odgovorni za direktno, indirektno, naključno, specialno ali posledično škodo oziroma kakršnokoli povzročeno škodo, kot sledi:

 • Za poškodbe in zdravstvene posledice, povzročene indirektno ali direktno z ogledom ali uporabo Storitve in/ali Spletne strani A1 Klub.

 • Za nepooblaščeno rabo strežnikov in strežniških sistemov in s tem ogrožanje osebnih informacij Uporabnikov oziroma vseh hranjenih informacij.

 • Za katerokoli prekinitev delovanja Storitve in/ali Spletne strani A1 Klub.

 • Za napake v programski kodi, viruse, trojanske konje ali podobno.

A1 Slovenija sme po lastni presoji zavrniti Registracijo Uporabnika oz. uporabo Storitve in/ali Spletne strani A1 Klub, če je Uporabnik v preteklosti kršil Splošne pogoje in/ali Posebne pogoji in/ali Navodila in/ali če Uporabnik nima poravnanih vseh obveznosti do A1 Slovenija iz kateregakoli naslova.

Če se A1 Slovenija tako odloči, lahko v okviru Storitve in Spletne strani A1 Klub omogoča tudi prijavo oz. naročilo na elektronske novice in obvestila. Prejemanje elektronskih novic in obvestil je možno le, če se Uporabnik strinja s temi Posebnimi pogoji. Za prijavo na elektronske novice in obvestila je obvezen vnos veljavnega elektronskega naslova. A1 Slovenija bo Uporabniku pošiljal elektronske novice in obvestila na elektronski naslov v obsegu in vsebini v skladu s svojo presojo. Uporabnik se lahko od prejema elektronskih novic in obvestil kadarkoli odjavi, s klikom na povezavo, vsebovano na dnu prejete elektronske novice oz. obvestila. Prejete elektronske novice in obvestila so zgolj informativne narave.

 

 1. Končne določbe

 

Splošni pogoji so sestavni del teh Posebnih pogojev. Za vse, česar ti Posebni pogoji ne urejajo, se neposredno uporabljajo vsakokratno veljavni Splošni pogoji, ki veljajo za vse Uporabnike, ne glede na to, ali so Uporabniki hkrati tudi naročniki A1 Slovenija oz. drugi uporabniki ali ne. V primeru neskladja med Splošnimi pogoji in temi Posebnimi pogoji, veljajo določila teh Posebnih pogojev.

A1 Slovenija sme v skladu s svojo odločitvijo, veljavnimi predpisi in Splošnimi pogoji kadarkoli spremeniti te Posebne pogoje, Navodila, Storitev A1 Klub, Spletno stran A1 Klub in ostalo v okviru Storitve in Spletne strani A1 Klub.

A1 Slovenija bo obvestil Uporabnike o spremembah Posebnih pogojev, Navodil, Storitve A1 Klub, Spletne strani A1 Klub in ostalega v okviru Storitve in Spletne strani A1 Klub na običajno zanesljiv način.

Šteje se, da Uporabnik soglaša s spremembami Posebnih pogojev, Navodil, Storitve A1 Klub, Spletne strani A1 Klub in ostalega v okviru Storitve in Spletne strani A1 Klub, če po objavi sprememb nadaljuje z uporabo Storitve in Spletne strani A1 Klub.

Predmetni Posebni pogoji začnejo veljati z dnem objave.

Dodatne informacije v zvezi z uporabo Storitve in Spletne strani A1 Klub so Uporabnikom na voljo na telefonski številki 040 43 00 43 in elektronskem naslovu info@A1klub.si.

Ljubljana, 12.4.2017

Pridružite se A1 Klubu-u.